ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง

arrow_r ข้อบังคับข้อบังคับฯ-ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565
arrow_r ข้อบังคับข้อบังคับฯ-ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564
arrow_r ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2559
arrow_r ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559
arrow_r ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
arrow_r ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
arrow_r ระเบียบว่าด้วยเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2544
arrow_r ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557
arrow_r ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
arrow_r หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
arrow_r หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย
arrow_r คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี
arrow_r ประกาศหลักเกณฑ์การเช่าและอัตราค่าเช่ารถสาธารณะภายนอก (5 ก.ย. 65) 
arrow_r หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานประจำรถ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หนังสือเวียนภายใน/แนวปฏิบัติ

arrow_rแนวปฏิบัติกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
arrow_rแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)
arrow_r
แนวปฏิบัติการกรอกข้อมูลรหัสงบประมาณ
arrow_r แนวปฏิบัติในการใช้บัตรเครดิตส่วนบุคคลเพื่อซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในภารกิจของมหาวิทยาลัย
arrow_r
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงาน ดิจิทัล (DOMS)
arrow_r แนวปฏิบัติการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย
arrow_r ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ดำเนินกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
arrow_r แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
arrow_r การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 2562 อว75040102/81ลว17 มกราคม 2563
arrow_r แจ้งบริการตรวจสอบเงินโอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อว75040102/ว147/2563 
arrow_r แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี
arrow_r แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายและหักเงินงบประมาณระหว่างกัน
arrow_r แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโดยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ลว. 30 พฤษภาคม 2562
arrow_r แนวปฏิบัติเรื่องการอนุมัติผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบไลน์) ลว.20 มีนาคม 2562
arrow_rแนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2565
arrow_r แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลว.19 มีนาคม 2562
arrow_r แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินและการนำส่งเงินกรณีการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ลว.12 มีนาคม 2562