– ไฟล์เงินยืม-คืนเงินยืมทดรอง ดาวโหลดไฟล์
ใบคืนเงินทดรอง (กรุณาสั่งพิมพ์ลงในกระดาษ A4 สีเหลือง(บาง))
– แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ดาวโหลดไฟล์
– หนังสือขออนุมัติเงินยืมเกินสัญญา คลิก>>  pdf     word
– ขออนุมัติการปฏิบัติงานและงบประมาณการเบิกจ่าย/การยืมเงินทดรองใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย    word

  แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
  แบบสรุปค่าใช้จ่าย
  Checklist (การยืมเงินทดรอง)
  Checklist (การคืนเงินทดรอง)

Facebook Comments