ด้านบริการวิชาการ

arrow_r ระเบียบฯว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2544
arrow_r ประกาศอัตราการนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัย ในงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2545
arrow_r ประกาศแนวปฏิบัติการขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2561
arrow_r ประกาศหลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2545
arrow_r ประกาศการบริหารจัดการและอัตราการนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัยโครงการหลักสูตรพิเศษ พ.ศ. 2560
arrow_r ประกาศการบริหารจัดการและอัตราการนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัยโครงการหลักสูตรพิเศษ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
arrow_r ประกาศอัตราการนำส่งรายได้ให้มหาวิทยาลัยและวงเงินยืมจากมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2561
arrow_r ประกาศอัตราการนำส่งรายได้ให้มหาวิทยาลัยและวงเงินยืมจากมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

Facebook Comments