arrow_r แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
arrow_r ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2563
arrow_rประกาศ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่สนับสนุนและหรือการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและหรือคดีความ พ.ศ.2559
arrow_r หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีการช่วยปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
arrow_rประกาศ อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัย
arrow_rประกาศหลักเกณฑ์และอัตราสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
arrow_rประกาศอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม พ.ศ. 2560
arrow_rประกาศ อัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตรวจบทความวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการ            ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2551
arrow_rประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ         (1 ธันวาคม 2560)
arrow_rประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ         (ฉบับที่2) (1 ธันวาคม 2560)
arrow_rประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างของ               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2560
arrow_r ระเบียบเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
arrow_r หนังสือขออนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ

Facebook Comments