การประชุมคณะกรรมการทำลายเอกสารทางบัญชี ปีงบประมาณ 2567

             เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-10.30 น. ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมคณะกรรมการทำลายเอกสารทางบัญชี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช หัวหน้าส่วนนิติการ เป็นประธานกรรมการ และ นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี เป็นรองประธานกรรมการ

            โดยมีวาระการประชุมหลักเพื่อพิจารณาการทำลายเอกสารทางบัญชี พ.ศ.2556 ที่ครบกำหนดอายุการทำลายในปีงบประมาณ 2567 โดยการทำลายเอกสารทางบัญชีสามารถทำลายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562 และที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการนัดหมายคณะกรรมการทำลายเอกสารเพื่อตรวจสอบขั้นตอนวิธีการทำลายเอกสาร ณ สถานที่โครงการจัดการขยะและของเสีย และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นขบวนการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2556 ภายในเดือน มีนาคม 2567 ต่อไป