ประชุมปิดตรวจงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-15.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมปิดตรวจงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคารบี ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี) ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

               ในการนี้ ส่วนการเงินและบัญชี นำโดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล และหัวหน้างานส่วนการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังประเด็นข้อตรวจพบและชี้แจงประเด็นต่างๆ ต่อผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินผู้เข้าตรวจงบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้เมื่องบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านการรับรองงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซด์ ส่วนการเงินและบัญชีต่อไป