ส่วนการเงินและบัญชี เดินสายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่หน่วยงาน

           เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ส่วนการเงินและบัญชี นำโดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล และเจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมเดินสายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้เรื่องการเงินและบัญชีเชิงรุกแก่หน่วยงาน จำนวน 2 หน่วยงาน คือ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคคลากร นักวิชาการ และอาจารย์ เรื่องการรับเงิน การยืมและคืนเงินยืมทดรอง การเบิกจ่ายตรง และการเบิกจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกเงินสวัสดิการและอื่นๆ โดยใช้เวลาสำนักละประมาณ 1 ชั่วโมง