การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567

            ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงาน อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมเกี่ยวกับ รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พิจารณาการต่อสัญญาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 3 บริษัท แผนการคืนเงินจากเงินกองทุนที่ปลอดภาระผูกพันมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานต่างๆ
            สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 2/2567 มีกำหนดการประชุม วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงาน อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting