ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากรชาวต่างชาติ (6th International Staff Meeting with the President)

        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และบุคลากร ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากรชาวต่างชาติ ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากรชาวต่างชาติในการใช้บริการต่างๆ กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
       ในการนี้ ส่วนการเงินและบัญชี ได้แนะนำบุคลากรชาวต่างชาติ กรณีการออกใบเสร็จรับเงิน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและการหักลดหย่อนภาษี การยื่นแบบ ภงด.90/91