การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2566

         ด้วยเมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้อง    ประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมเกี่ยวกับ รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานผลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 พิจารณาผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และรายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาสำนักวิชา/วิทยาลัย รายงานเงินกองทุนอุทยานพฤษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
         สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 7/2567 มีกำหนดการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting