ส่วนการเงินและบัญชี ให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี นำโดย หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี  คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล  และเจ้าหน้าที่งานตรวจจ่าย ส่วนการเงินและบัญชี  ได้ให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 กับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4  โดยมีรายละเอียดการให้ความรู้  ประกอบด้วย การยืมเงินทดรอง การคืนเงินยืมทดรอง  การเบิกเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ  และระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน