มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาดูงานส่วนการเงินและบัญชี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ธงพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่ ได้ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี ซึ่งประกอบด้วย การออกใบเสร็จรับเงิน ระบบ E-Advance ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ระบบการบันทึกบัญชีต่างๆ และการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยมี คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ให้การต้อนรับและพนักงานส่วนการเงินและบัญชีทุกท่าน ได้แนะนำระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการทางด้านการเงินและบัญชี