ส่วนการเงินและบัญชีจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย ให้กับศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี นำโดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล) พร้อมด้วยหัวหน้างานตรวจจ่าย (คุณสุวิมล บุญชู) และ เจ้าหน้าที่งานตรวจจ่าย ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ด้านการเบิกจ่าย ประกอบด้วย ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 ฝ่ายการแพทย์ อาคารศูนย์การแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากศูนย์การแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน จากงานบัญชี งานการเงิน งานแผนงานและยุทธศาสตร์