การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2566

           ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการกำกับและดูแลการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีวาระการประชุมหลักเพื่อเป็นประเด็นหารือระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 3 บริษัท การขออนุมัติจัดตั้งมูลนิธิศูนย์การแพทย์ และขออนุมัติการใช้เงินบริจาคจากกองทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นทุนทรัพย์เริ่มแรก สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 4/2566 มีกำหนดการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting

Scroll to Top