ส่วนการเงินและบัญชีร่วมประชุมให้ข้อแนะนำและข้อพึงระวัง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการจัดซื้อ จัดจ้าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

      ทั้งนี้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี ร่วมกับส่วนพัสดุ และหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดการประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท กับพนักงานทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ซึ่งการประชุมให้ความรู้ในครั้งนี้จะช่วยลดข้อผิดพราดในการเบิกจ่ายเงินได้