ส่วนการเงินและบัญชีจัดประชุมหารือการปรับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจ

                  ด้วยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย พ.ศ……… แล้วนั้น ส่วนการเงินและบัญชี จึงได้จัดการประชุมหารือ เรื่องการปรับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจ พ.ศ……… เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้การปรับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจ พ.ศ………….. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเหมาะสม และมีความชัดเจนในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 หน่วยงาน

Scroll to Top