ส่วนการเงินและบัญชีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบการเบิกจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และ การเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักวิชา

            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี นำโดย หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบการเบิกจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และ การเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักวิชา ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเงินบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินอิเลคทรอนิคแห่งชาติ และเรียนรู้ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักวิชา โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 22 หน่วยงาน