การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2566

                   ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting โดยมีวาระการประชุมหลักเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์แผนไทย สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2566 สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 3/2566 มีกำหนดการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting