การประชุมคณะกรรมการทำลายเอกสารทางบัญชี

               ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-10.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมคณะกรรมการทำลายเอกสารทางบัญชี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 4 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวาระการประชุมหลักเพื่อพิจารณาการทำลายเอกสารทางบัญชี พ.ศ.2555 ที่ครบกำหนดอายุการทำลายในปีงบประมาณ 2566 และการเก็บเอกสารปี พ.ศ.2565 โดยการทำลายเอกสารสามารถทำลายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562 และที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการนัดหมายคณะกรรมการทำลายเอกสารเพื่อตรวจสอบขั้นตอนวิธีการทำลายเอกสาร ณ สถานที่โครงการจัดการขยะและของเสีย โดยจะแจ้งวันและเวลานัดหมายให้คณะกรรมการรับทราบอีกครั้งเพื่อจะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นขบวนการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2555 ต่อไป

Scroll to Top