ประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2566

ประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2566

ด้วยส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการนี้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์) ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล ได้มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน คือ การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน การลงระบบเข้า-ออกการทำงานผ่านระบบมือถือไม่ให้มีประวัติการไม่ได้ลงเวลาเข้า-ออก ประเด็นที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด KPI ส่วนการเงินและบัญชี ประจำเดือน มกราคม 2566 นอกจากนี้พนักงานส่วนการเงินและบัญชีทุกท่าน ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้วางเป้าหมายไว้

Scroll to Top