Home / Green finance

Green finance

HEADDER

     ส่วนการเงินและบัญชี  มีการส่งเสริมและผลักดัน ให้เป็นหน่วยงานที่มีสภาพแวดล้อมดี บรรยากาศการทำงานเหมาะแก่การ ต้อนรับผู้มาติดต่อ มุ่งการประหยัดพลังงานใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายหลักคือ มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

1.นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์                       ประธาน
2.นางสาวนรกมล  สุโขพล                   กรรมการ
3.นางสาวกนกกาญจน์ สุประดิษฐ์        กรรมการ
4.นางสาวพิชญามญธุ์ สุพรรณพงศ์      กรรมการ
5.นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ์                       กรรมการ
6.นางสาวประภัสสร วัฒพรหม              กรรมการ
7.นายหะลิบ เหล็บเลิศ                         เลขานุการ

ส่วนการเงินและบัญชี กับการจัดการแต่ละด้าน UI GreenMertic
  • ที่ตั้งส่วนการเงินและบัญชี

ส่วนการเงินและบัญชีตั้งอยู่ ณ อาคารบริหาร ชั้น 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตำแหน่งที่ตั้ง  https://goo.gl/maps/xtKeABcYwK7zBWkVA

 

พื้นที่สีเขียวรอบส่วนการเงินและบัญชี

– ภาพ พื้นที่ภายนอกส่วนการเงินและบัญชี

– ภาพ พื้นที่ภายในส่วนการเงิน

 บุคลากรส่วนการเงินและบัญชี

ส่วนการเงินและบัญชีมีจำนวนบุคลากร 23 คน    แบ่งเป็น
–  หัวหน้าส่วน  1  คน
–  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   17  คน
–  พนักงานธุรการ  4  คน
– ลูกจ้างชั่วคราว  1 คน

มาตรการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน   การใช้ไฟฟ้า  ของส่วนการเงินและบัญชี

–  ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00 น.และเวลา 16.00 น. 

–   ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพักระหว่างการทำงานและปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์

–   รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยติดป้ายดึงสวิทไฟ

– ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5

– เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับวันดินโลกและการปลูกป่า

 

 

มาตรการลดการใช้กระดาษดังนี้

-การคัดแยกกระดาษเพื่อนำไปรีไซเคิล

-การใช้กระดาษ 2 หน้า นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว กลับมาใช้ใหม่ 

-ใช้เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (e-document)

-ใช้การประชุมผ่านระบบ e-Meeting

–  คัดแยกขยะ

 

 

 

 

 

 

– ลดการใช้พลาสติกใส่อาหารโดยใช้ถุงผ้าและวัสดุอื่นแทน

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด
ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

บทความที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการเงินและบัญชีจะใช้จักรยานในการติดต่อประสานงานระหว่างอาคาร  โดยมีจักรยานที่เป็นของหน่วยงาน  จำนวน  6 คัน

พนักงานส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วม อบรม ปลู้จิตสำนึกการอนุรักษ์ พลังงาน 27 สิงหาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา

Kick off “Walailak Go Green” เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562  เดินหน้าอย่างเป็นทางการกับพิธีเปิด  Kick off “Walailak Go Green” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศ 

กิจกรรม DFA
Kick off “Walailak Go Green” เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562  เดินหน้าอย่างเป็นทางการกับพิธีเปิด  Kick off “Walailak Go Green” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศ สานรับนโยบายโลกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน 
Facebook Comments