HEADDER
ส่วนการเงินและบัญชี กับการจัดการแต่ละด้าน UI GreenMertic
  • ที่ตั้งส่วนการเงินและบัญชี

ส่วนการเงินและบัญชีตั้งอยู่ ณ อาคารบริหาร ชั้น 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตำแหน่งที่ตั้ง  https://goo.gl/maps/xtKeABcYwK7zBWkVA

พื้นที่สีเขียวรอบส่วนการเงินและบัญชี

– ภาพ พื้นที่ภายนอกส่วนการเงินและบัญชี

– ภาพ พื้นที่ภายในส่วนการเงิน

 บุคลากรส่วนการเงินและบัญชี

ส่วนการเงินและบัญชีมีจำนวนบุคลากร 25 คน    แบ่งเป็น
–  หัวหน้าส่วน  1  คน
–  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   21  คน
–  พนักงานธุรการ  3  คน

มาตรการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน   การใช้ไฟฟ้า  ของส่วนการเงินและบัญชี

–  ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00 น.และเวลา 16.00 น. 

 

–   ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพักระหว่างการทำงานและปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์

–   รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยติดป้ายดึงสวิทไฟ

– ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5

– เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์

 มาตรการลดการใช้กระดาษดังนี้

-การคัดแยกกระดาษเพื่อนำไปรีไซเคิล

-การใช้กระดาษ 2 หน้า นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว กลับมาใช้ใหม่ 

-ใช้ระบบ doms เพื่อเป็นการลดกระดาษ

-ใช้การประชุมผ่านระบบ e-Meeting

–  คัดแยกขยะ


 

 

 

 

 

– ลดการใช้พลาสติกใส่อาหารโดยใช้ถุงผ้าและวัสดุอื่นแทน


ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด

ส่วนการเงินและบัญชีจะใช้จักรยานในการติดต่อประสานงานระหว่างอาคาร  โดยมีจักรยานที่เป็นของหน่วยงาน  จำนวน  6 คัน

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

1.รายวิชาทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
2.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
3.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด
4.จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
5.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
6.จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ข้อ ส่วนการเงินและบัญชีไม่มีรายละเอียดที่ดูแลรับผิดชอบ

  

กิจกรรม DFA

Kick off “Walailak Go Green” เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562  เดินหน้าอย่างเป็นทางการกับพิธีเปิด  Kick off “Walailak Go Green” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศ สานรับนโยบายโลกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน 

อบรบ WU Green_๑๙๐๘๒๙_0009

“ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”  
กิจกรรมสัมมนา จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2ท่าน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

              24 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็น   มหาวิทยาลัยสีเขียว” ดำเนินการโดยโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ติดอันดับ UI GreenMertic  จากอันดับที่ 19 ในปี 2018  ให้ติดอันดับ 1 ใน 5  ในอนาคต