? FAQ คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับค่าล่วงเวลา

A        :  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2563 หมวด 2 ข้อ 11 กำหนดไว้ว่า กรณีขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 วันทำการ โดยเสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณาอนุมัติ

          ดังนั้นรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน จึงสามารถอนุมัติได้ตามระเบียบฯ เท่านั้น กรณีขออนุมัติเบิกย้อนหลังเกิน 5 วันทำการ หน่วยงานต้องเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ 6 ของระเบียบฯ ดังกล่าว

A        :  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า กรณีการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

          ซึ่งหากหน่วยงานส่งมาเบิกเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ถือว่าปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ฉะนั้นต้องเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

เกี่ยวกับการเบิกจ่าย

A        : เบิกจ่ายได้โดยผู้ประกอบการต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้

  1. ใบเสร็จรับเงินออกในนามมหาวิทยาลัย
  2. ระบุรายการในใบเสร็จรับเงิน

            -ชื่อผู้เข้าพัก

            -วันที่เข้า-ออก

            -ราคา/ห้อง

A        : แบ่งจ่ายตามสันส่วนตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรม พ.ศ.2563 ข้อที่ 4.1(2)

A        : ตามประกาศเรื่องอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร จ่ายค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ 1,000 บาท แต่ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งเป็นอำนาจของรองอธิการบดีในการอนุมัติได้ โดยทั้งนี้ให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี

A        :  1.ใบสำคัญรับเงินโดยระบุช่องผู้รับเงินเป็นโอนเงินเข้าบัญชี

              2.สลิปการโอน

              3.หนังสือเชิญ หรือ คำสั่งแต่งตั้ง

A        : เบิกค่ารับรองได้เฉพาะผู้เข้าร่วม ในห้องอบรม ห้องประชุมสัมนาและกิจกรรมอื่น ที่หน่วยงานผู้ดำเนินการได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยอัตราการเบิกจ่าย  เป็นไปตามข้อ ๖.๓  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักลัเกณฑ์ การเบิกเงินค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ศ.๒๕๖๒

A        : ต้องจัดทำรายงานพ7 รวมทั้งการเช่ารถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

Facebook Comments