? FAQ คำถามที่พบบ่อย

ข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นข้อซักถามจากส่วนการเงินและบัญชี

A        : ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 กำหนดให้รายงานขอซื้อขอจ้าง มีรายการดังนี้

1) เหตุผลและความจำเป็น

2) ขอบเขตงาน

3) ราคากลาง

4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง

7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

8) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

การซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้ 

    ทั้งนี้แนวการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจโดยวิธีเฉพาะเจาะ (2) (ข) กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสาร ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000   

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 กำหนดให้รายงานขอซื้อขอจ้าง มีรายการดังนี้

1) เหตุผลและความจำเป็น

2) ขอบเขตงาน

3) ราคากลาง

4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง

7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

8) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

การซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้ 

    ทั้งนี้แนวการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจโดยวิธีเฉพาะเจาะ (2) (ข) กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสาร ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 

 

A        : ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

   การขอซื้อขอจ้างย้อนหลังทำได้ด้วยเหตุผลตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง การซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  หรือมาตรา 56 วรรคสอง (ง) กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน โดยจัดทำรายงานผลจัดซื้อ พ.7 หรือ พ.7-1

A        : ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

  กรณีการจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจงไม่สามารถจัดซื้อสูงกว่าราคากลางได้

A        : ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

  กรณีการจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจงไม่สามารถจัดซื้อสูงกว่าราคากลางได้

เกี่ยวกับค่าล่วงเวลา

A        :  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2563 หมวด 2 ข้อ 11 กำหนดไว้ว่า กรณีขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 วันทำการ โดยเสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณาอนุมัติ

          ดังนั้นรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน จึงสามารถอนุมัติได้ตามระเบียบฯ เท่านั้น กรณีขออนุมัติเบิกย้อนหลังเกิน 5 วันทำการ หน่วยงานต้องเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ 6 ของระเบียบฯ ดังกล่าว

A        :  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า กรณีการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

          ซึ่งหากหน่วยงานส่งมาเบิกเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ถือว่าปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ฉะนั้นต้องเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

A        : ตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาฯ ข้อ 11 “การขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา หัวหน้าหน่วยงานต้องวางแผนการทำงานล่วงเวลา และขออนุมัติการทำงานล่วงเวลาล่วงหน้า กรณีมีความจำเป็น หรือเร่งด่วนสามารถขออนุมัติการทำงานย้อนหลังได้ ไม่เกิน 5 วันทำการ โดยเสนอต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณาอนุมัติ” นั้น

ตามข้อความในระเบียบ เขียนว่า “ขออนุมัติการทำงานย้อนหลังได้ ไม่เกิน 5 วันทำการ” จึงให้เริ่มจากวันเริ่มทำงานล่วงเวลาวันแรก ถึง วันที่ขออนุมัติการทำงานย้อนหลัง ไม่เกิน 5 วันทำการค่ะ สำหรับการพิจารณาอนุมัติโดยรองอธิการบดีที่กำกับดูแลนั้น ตามระเบียบไม่ได้ระบุไว้ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรล่าช้าจนเกินไป

ทั้งนี้ ระเบียบฯ ดังกล่าว อนุโลมให้มีการขออนุมัติการทำงานย้อนหลังได้กรณีมีความจำเป็น หรือเร่งด่วนเท่านั้น หากมีการเริ่มทำงานล่วงเวลาแล้ว หัวหน้าหน่วยงานควรเร่งขออนุมัติทำงานล่วงเวลาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอครบ 5 วันทำการ

เกี่ยวกับการเบิกจ่าย

A        : เบิกจ่ายได้โดยผู้ประกอบการต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้

  1. ใบเสร็จรับเงินออกในนามมหาวิทยาลัย
  2. ระบุรายการในใบเสร็จรับเงิน

            -ชื่อผู้เข้าพัก

            -วันที่เข้า-ออก

            -ราคา/ห้อง

A        : แบ่งจ่ายตามสันส่วนตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรการฝึกอบรม พ.ศ.2563 ข้อที่ 4.1(2)

A        : ตามประกาศเรื่องอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร จ่ายค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ 1,000 บาท แต่ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งเป็นอำนาจของรองอธิการบดีในการอนุมัติได้ โดยทั้งนี้ให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี

A        :  1.ใบสำคัญรับเงินโดยระบุช่องผู้รับเงินเป็นโอนเงินเข้าบัญชี

              2.สลิปการโอน

              3.หนังสือเชิญ หรือ คำสั่งแต่งตั้ง

A        : เบิกค่ารับรองได้เฉพาะผู้เข้าร่วม ในห้องอบรม ห้องประชุมสัมนาและกิจกรรมอื่น ที่หน่วยงานผู้ดำเนินการได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยอัตราการเบิกจ่าย  เป็นไปตามข้อ ๖.๓  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักลัเกณฑ์ การเบิกเงินค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ศ.๒๕๖๒

A        : ต้องจัดทำรายงานพ7 รวมทั้งการเช่ารถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

A        : ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดซึ่งผู้รับเงินรับรอง ตามประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2563 ข้อที่ 8.2.1

A        :เบิกได้ตามที่จ่ายจริง 500/มื้อ ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2562 ข้อที่ 6.1

A        : เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงโดยทางรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบินไม่เกินชั้นประหยัดไม่เกิน 1,800/เที่ยวบิน ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรใช้จ่ายในการเดิทางไปปฎิบัติงานภายในประเทศพ.ศ.2562 บัญชีหมายเลข 1 ข้อที่ 4

A        : หากในตัวโครงการ/กิจกรรมได้ระบุรายชื่อและรหัสนักศึกษาไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องแนบ ฉะนั้นควรระบุตั้งแต่ตอนขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

A        : คนที่พักเป็นเลขคี่ เบิกค่าที่พักได้ตามสิทธิ์ของพนักงาน  เช่น

  1. อาจารย์/หัวหน้าส่วน 1,600บาท/คืน
     2.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1,400 บาท/คืน   3. นักศึกษา 1,000 บาท/คืน

A        : กรณีปฎิบัติงานตั้งแต่ 12 ชั่วโมงเป็นต้นไปเบิกเบี้ยเลี้ยได้ดังนี้มหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง 1 มื้อ เบิกได้ในอัตรา 2 ใน 3มหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง 2 มื้อ เบิกได้ในอัตรา 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง 3 มื้อ  งดเบิก

A        : เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงโดยทางรถยนต์ รถทัวร์ รถไฟ ไม่เกินตู้ปรับอากาศนอนชั้น 2 หรือเครื่องบินซึ่งถัวเฉลี่ย 2 ขา ไปกลับไม่เกินอัตรารถทัวร์หรือรถไฟที่กำหนด

A        : เดินทางได้ล่วงหน้า 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง และให้เดินทางกลับถึงสถานที่อยู่ประจำหรือมหาวิทยาลัยภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เสร็จสิ้นภารกิจ

A        : ภายใน 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง และให้เดินทางกลับถึงสถานที่อยู่ประจำหรือมหาวิทยาลัยภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาเสร็จสิ้นภารกิจ