Halip Lablaes

คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าตรวจพื้นที่

–  คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เ …

คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าตรวจพื้นที่ Read More »

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ

พนักงานส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ …

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ Read More »

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์

จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์ ส …

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์ Read More »

การดำเนินการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณและการให้บริการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563

การดำเนินการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณและการให้บริการก่อนส …

การดำเนินการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณและการให้บริการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563 Read More »