Home / Halip Lablaes

Halip Lablaes

การเบิกเงินสดย่อย/ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10000

การเบิกเงิน ค่าใช้จ่ายวงเงินไม่เกิน 10000 สามารถตร …

Read More »

การดำเนินการเบิกจ่าย/การใช้งบประมาณและการให้บริการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562

การดำเนินการเบิกจ่าย/การใช้งบประมาณและการให้บริการ …

Read More »

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงิน 2562

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้-ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกา …

Read More »