• ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์