กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส่วนการเงินและบัญชี

– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเงินและบัญชีกองทุนสำนักวิชา      <<ไฟล์ Pdf >>  

– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย และการมอบอำนาจ ให้ผู้บริหาร/ หัวหน้าหน่วยงาน <<ไฟล์ Pdf >>  

–  การเบิกจ่ายเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    <<แลกเปลี่ยน การเบิกจ่ายเงิน มวล 2562>>

– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้-ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ  การเบิกจ่ายเงิน/การใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562         <<ไฟล์ PowerPoint >>

Facebook Comments