สวนวลัยลักษณ์
Previous slide
Next slide

ระบบให้บริการข้อมูล

โปรแกรมอรรถประโยชน์

ระบบสารสนเทศ

WU-(SAP)

E-LAW

finance-developing

แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

WU BLOG

ระบบการรับโอนเงินต่างประเทศ

ข้อมูลเผยแพร่

5 ส green
wu green
แบบฟอร์ม
บริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา
ปฏิทินประชุม คกก.การเงิน
แบบสอบถาม
คู่มือ
หนังสือเวียน 
PDCA ส่วนการเงินและบัญชี
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชี จัดกิจกรรมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และกิจกรรมมุฑิตาจิตพนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมประชุมให้ข้อแนะนำและข้อพึงระวัง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการจัดซื้อ จัดจ้าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

อ่านต่อ »

ข่าวส่วนการเงิน

เรื่องที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

การเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 หมู่ 10 ตำบลท้ายบุรี อำเภอ
ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 66 7567 3714-18 โทรสาร 0 7567 3719
e-mail address : wudfa2015@gmail.com