การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2567

                ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์เวชวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมเกี่ยวกับแผนการชำระคืนเงินยืมจากเงินกองทุนที่ปลอดภาระผูกพันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติและวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พิจารณาการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนรายรับ-รายจ่าย กองทุนศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

                   สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 3/2567 มีกำหนดการประชุม วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์เวชวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้องประชุมนัยวิภาส อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting โดยจะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุด