ส่วนการเงินและบัญชี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566

             เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 15.00-18.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บรรเจิด วิลล่า บีช @ สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และ คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี โดยมีพนักงานส่วนการเงินและบัญชีทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สามารถบันทึกบัญชีในระบบได้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการปิดบัญชี สามารถปิดบัญชีภายในกำหนดเวลา นำเสนองบการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และส่งรายงานทางการเงิน ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลัง ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ