Home / ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่ถือวงเงินสำรองจ่าย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน …

Read More »

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงิน 2562

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้-ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกา …

Read More »