ประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 10/2565

ด้วยส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการนี้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์) ประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณพนักงานส่วนการเงินและบัญชี ที่ได้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้มอบนโยบายในการปฎิบัติงานของส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมกันนี้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล ได้รายงานเป้าหมายและแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของส่วนการเงินและบัญชี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในปีงบประมาณ 2566 พร้อมแผนกิจกรรม โครงการ ที่ต้องดำเนินการ เช่น การปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ การจัดระบบการเบิกจ่าย เพิ่มช่องทางการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นต้น