กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ซักซ้อมความเข้าใจก่อนสิ้นปีงบประมาณ เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การใช้งบประมาณ การจัดทำรายงาน สิ้นปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ก่อนปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร และ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจำนวน 120 ท่าน

โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. แจ้งกำหนดการดำเนินการต่างๆ ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การใช้งบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งของกองทุนสำนักวิชา และ หน่วยวิสาหกิจ
เพื่อให้การดำเนินการปิดบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

2. ชี้แจงประเด็นข้อตรวจพบ ข้อสังเกต จากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อหน่วยงานทราบและแนวทางแก้ไขไม่ให้มีประเด็นจากการตรวจสอบ

3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสำนักวิชา

4. การจัดทำรายงานทางการเงินตามแบบที่กำหนด

5. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบของส่วนพัสดุ

6. ตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ

ในการนี้ ส่วนการเงินและบัญชี ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่าน และขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการด้านการเบิกจ่าย
การใช้งบประมาณ การจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำเร็จลุล่วงทกหน่วยงาน