.ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2565
ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม zoom cloud meeting

โดยมีวาระการประชุมหลักเพื่อพิจารณาแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนประมาณการรายรับรายจ่ายของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำหรับปีงบประมาณ 2566-2570 การขอยืมเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน เพื่อก่อสร้างหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่องอัตราการนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัย ในงานบริหารวิชาการและงานวิจัย พ.ศ.2565 สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 6/2565 มีกำหนดการประชุม วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.