เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30-19.30 น. ส่วนการเงินและบัญชี โดย หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล) และ เจ้าหน้าที่งานตรวจจ่าย (คุณสุดารัตน์ รัชตะสมบูรณ์ และคุณสุนันทา บดีการ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่จัดโดยส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ตามโครงการสัมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ


ในการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมนาจากส่วนการเงินและบัญชี ทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้นักศึกษา เรื่องการเงินและพัสดุ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม รวทั้งระเบียบ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีความรู้ มีทักษะในการบริหารโครงการ และมีความรู้เพิ่มเติมในการเบิกจ่ายด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการจัดการตามระบบสารสนเทศบัณฑิต