กิจกรรมเตรียมความพร้อมปิดบัญชีประจำปี 2565 และมุฑิตาจิตแก่พนักงานที่เกษียณอายุ ส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565
มื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปิดบัญชีประจำปี 2565 และมุฑิตาจิตแก่พนักงานที่เกษียณอายุ ส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ซีวา บีซ รีสอร์ต อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตุประสงค์ ดังนี้


1. เตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การจัดทำงบการเงินประจำปีทันต่อการนำงบการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนำส่งต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ พร้อมนำส่งกระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ
2. เพื่อตอบแทนคุณความดีของพนักงานส่วนการเงินและบัญชีที่เกษียณอายุ (คุณวรรณพร หริรักษ์) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อพนักงานส่วนการเงินและบัญชี และมหาวิทยาลัยฯ
ในการนี้มีพนักงานส่วนการเงินและบัญชีได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับเกียรติจากรักษาการรองอธิการบดี (ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์) ในการกล่าวคำมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ