ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง e – ADVANCEs ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้พัฒนาระบบ คุณสุชาติ เสริมศิริ ได้จัดกิจกรรมอบรม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง e – ADVANCEs ใหม่ โดยเป็นการจัดอบรมครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร และ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมจำนวน 160 คน


ระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง (e – ADVANCEs) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการยืม – คืนเงินทดรองให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และส่งเสริมนโยบายการประหยัดกระดาษ สำหรับการพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม และ จัดอบรมในครั้งที่ 2 นี้ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ดังนี้
1. การบันทึกเงินยืมในระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง e-ADVANCEs ประกอบด้วย
1.1 การบันทึกการยืมเงินยืมทดรอง การบันทึกการคืนเงินยืมทดรอง โดยผู้ยืมเป็นผู้บันทึกเอง
1.2 การบันทึกการยืมเงินยืมทดรอง การบันทึกการคืนเงินยืมทดรอง โดยมีผู้บันทึกแทนที่ไม่ใช่ผู้ยืม
1.3 การบันทึกการยืมเงินยืมทดรองโดยมีผู้บันทึกแทน การบันทึกการการคืนเงินยืมทดรองที่ผู้คืนเงินบันทึกเอง
2. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน)