ด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ศึกษาดูงานของส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practice) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 23 ท่าน นำโดยนางวรรณิภา สิงห์เหล็ก หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร


ในโอกาศนี้ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับพร้อมร่วมพูดคุยนโยบายด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคลากร จำนวน 24 ท่าน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถาม

Facebook Comments