ด้วยเมื่อวันศุกร์วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.15 น. ส่วนการเงินและบัญชี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ WU-HRMS: (Walailak University Human Resources Management Information System) ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล


โดยระบบสวัสดิการออนไลน์ ได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภทของพนักงาน ทั้งนี้คาดว่าระบบสวัสดิการออนไลน์ สามารถใช้งานเพื่อเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป และส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จะดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบสวัสดิการออนไลน์ให้กับพนักงานก่อนการใช้งานจริงต่อไป

Facebook Comments