ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจ 5 ส.จากคณะกรรมการ 5 ส. กลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีการตรวจจากกรรมการกลาง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 ดังนี้
1. กิจกรรม Big Cleaning Day จัดกิจกรรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้พนักงานส่วนการเงินและบัญชีร่วมกันทำความสะอาดเรียบร้อยของส่วนการเงินและบัญชี การจัดเก็บเอกสารตามมาตฐานกลาง 5 ส. พร้อมเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของพนักงานส่วนการเงินและบัญชี
2. กิจกรรมวัดดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) ของพนักงานส่วนการเงินและบัญชี จัดกิจกรรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานส่วนการเงินและบัญชี ได้ตระหนักถึงการดูแลและใส่ใจถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ทั้งนี้การวัดดัชนีมวลกาย เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่า มีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในกรณีที่มีค่าดัชนีมวลกายสูง จะถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ก็อาจทำให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง ระดับโคเลสเตอรอลและระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง เป็นต้น

Facebook Comments