ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00-16.00 น. ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม  zoom cloud meeting  โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาประมาณการงบกระแสเงินสดรับเปรียบเทียบกับเกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ 2565 งวด 6 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 รายงานเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ 31 มีนาคม 2565 รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หน่วยวิสาหกิจ โครงการหลักสูตรนานาชาติ โครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานผลการดำเนินงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 3 บริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 และรายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2564 ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 4/2565 มีกำหนดการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

Facebook Comments