ด้วยเมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 -14.30 น. ส่วนการเงินและบัญชี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมการใช้งานระบบการจ่ายเงิน เพื่อรองรับการจ่ายเงินสำหรับชาวต่างชาติ (WU Payment Gateway) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
            โดยระบบดังกล่าวได้ดำเนินการพื่อรองรับการจ่ายเงินสำหรับชาวต่างชาติโดยผ่านบัตรเครดิต ซึ่งรองรับการจ่ายเงินทุกประเภท สำหรับชาวต่างชาติ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนอบรมสัมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในช่องทางการการจ่ายเงินทุกประเภทให้กับชาวต่างชาติให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว
           ในโอกาศนี้ คุณดนัยณัฐ ซังเรือง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมระบบดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 26 ท่าน จากส่วนการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติจะเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มใช้ระบบดังกล่าว หากหน่วยงานใดต้องการใช้ระบบเพื่อรับเงินจากชาวต่างชาติผ่านบัตรเครดิต สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 77001-77009 และหากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานของระบบ สามารถติดต่อคุณดนัยณัฐ ซังเรือง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โทร. 73467

Facebook Comments