ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 12.00-14.00 น. ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2565 โดยโปรแกรม zoom cloud meeting โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจาณาแผนประมาณการรายรับรายจ่ายและแผนชำระคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยฯ สำหรับ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ สำหรับปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนประมาณการรายรับรายจ่ายของศูนย์การแพทย์ สำหรับปีงบประมาณ 2566-2570 พร้อมพิจาณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ. ………. และ พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 3/2565 กำหนดการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

Facebook Comments