ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยฝ่ายคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง) ได้ศึกษาดูงานของส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเกี่ยวกับการบริหารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 32 คน นำโดยนางจันทิมา คงคาลัย หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ตามมาตรการ แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา ในโอกาศนี้ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับพร้อมร่วมพูดคุยนโยบายด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคลากร จำนวน 24 คน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมตอบข้อซักถาม

Facebook Comments