ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง e – ADVANCEs

ด้วยส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง (e – ADVANCEs) ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการยืม – คืนเงินทดรองให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และส่งเสริมนโยบายการประหยัดกระดาษ  โดยได้จัดกิจกรรมอบรม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง  e – ADVANCEs ใหม่  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting   ในโอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุยปัญหาอุปสรรคในการใช้งานระบบบริการจัดการเงินยืมทดรอง  e – ADVANCEs  ร่วมกับหน่วยงานและสำนักวิชา โดยส่วนการเงินและบัญชีและศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะได้นำข้อเสนอแนะมาพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments