เอกสารประกอบการอบรม >>dowload<<

ส่วนการเงินและบัญชีจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงิน
ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับหน่วยงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และส่วนบริการกลาง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร โดยมีประเด็นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เช่น การมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี การเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
รูปแบบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส่วนการเงินและบัญชีกับหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถดำเนินการด้านการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ที่ได้กำหนดไว้ 

Facebook Comments