โดยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2563 ตามประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้วนั้น ในการส่วนการเงินและบัญชี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยคุณสุชาติ เสริมศิริ (ตำแหน่งซีเนีร์โปรแกรมเมอร์)  ได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการค่าล่วงเวลา (OVERTIMEs) โปรแกรมใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้งานในวันที่ 1 มกราคม 2565 นี้

  เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้เข้าใจระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2563 และ การใช้งานระบบบริหารจัดการค่าล่วงเวลา (OVERTIMEs) โปรแกรมใหม่ส่วนการเงินและบัญชี จึงได้จัดอบรมขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหารและผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในโอกาสนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจากทุกหน่วยงานจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 125 ท่าน

 

Facebook Comments