292105

Picture 2 of 9

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564  ส่วนการเงินและบัญชี นำโดย คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี   
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านการเบิกจ่ายเงิน  ให้กับหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  ในการนี้ ได้มีพนักงานจากส่วนการเงินและบัญชี และ พนักงานจากบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 15 ท่าน 

Facebook Comments