เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2564 โดยโปรแกรม zoom cloud meeting โดยมีวาระการประชุมเพื่อรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564พร้อมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยและพิจารณาต่อสัญญาการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 3 บริษัท ไปอีก 1 ปี สำหรับการประชุมครั้งถัดไป กำหนดการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

Facebook Comments