เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีพิธีเปิดสาขาใหม่ของธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ซึ่งเปิดให้บริการที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาศนี้ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีใน พิธีเปิดสาขาดังกล่าว

Facebook Comments