ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 10/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564   ซึ่งงานต่างๆ ประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชี และงานบริหารทั่วไป ได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข และ รายงานแผนการดำเนินงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565
เพื่อพร้อมสู่การให้บริการที่เป็นเลิศในทุกด้านต่อไป

Facebook Comments